Warning: session_start(): open(/tmp//sess_ta9m326ma44plclau5ej7gfba3, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /var/www/vhosts/itsahardlife.nl/httpdocs/system/library/session.php on line 38 Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

 1.  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn of haar herroepingsrecht;
 2.  Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met It`s a Hard Life;
 3.  Dag: een kalenderdag;
 4.  Herroepingsrecht: de in artikel 6 opgenomen mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.
 5.  It`s a Hard Life: de rechtspersoon Texelse Media C.V. die via de website producten aan consumenten aanbiedt;
 6.  Overeenkomst: de tussen It`s a Hard Life en de consument via de website gesloten overeenkomst;
 7.  Website/webshop: de website www.itsahardlife.nl.


Artikel 2 - De ondernemer

Texelse Media C.V. 

Binnenburg 11

1791 CG Den Burg

E-mailadres: klantenservice@itsahardlife.nl

KvK-nummer: 61705373

Btw nummer-: NL854454706B01


Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1.  Deze voorwaarden maken onderdeel uit van elk aanbod van It`s a Hard Life en zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen It`s a Hard Life en de consument.
 2.  It`s a Hard Life behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Eventuele eenzijdige wijzigingen gelden alleen voor toekomstige bestellingen. De meest recente versie van deze  voorwaarden zal beschikbaar zijn via de webshop. De versie van de algemene voorwaarden die geldt voor een bestelling is de versie die in de webshop van toepassing wordt verklaard ten tijde van de plaatsing van de  bestelling door de consument.


Artikel 4 - Het aanbod

 1.  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Alle aanbiedingen geschieden onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de goederen  slechts geleverd zullen worden zolang de voorraad strekt.
 2.  Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als It`s a Hard Life gebruikmaakt  van beeldmateriaal betreft dit een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. It`s a Hard Life kan echter niet garanderen dat de kleur(en) van producten zoals deze zijn weergegeven op de webshop,  exact overeenkomen met de werkelijke kleur(en) van de producten. Hoe kleur wordt weergegeven, hangt af van de instellingen van uw computer.
 3.  Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden It`s a Hard Life niet.


Artikel 5 - De overeenkomst

 1.  De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de eventueel daarbij gestelde  voorwaarden.
 2.  Indien de consument het aanbod heeft aanvaard, bevestigt It`s a Hard Life onverwijld per e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3.  It`s a Hard Life treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zal It`s  a Hard Life daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4.  It`s a Hard Life zal bij het product aan u de volgende informatie kenbaar maken, zodat die op eenvoudige en toegankelijke wijze op de website van It`s a Hard Life te raadplegen is en opgeslagen op een duurzame  gegevensdrager:
   a.  het e-mailadres en de adres- en contactgegevens van It`s a Hard Life waar u met klachten terecht kunt; 
   b.  de voorwaarden waaronder en de wijze waarop u van het herroepingsrecht gebruik kunt maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
   c.  de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
   d.  de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij It`s a Hard Life deze gegevens al aan u heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst.
 5.  Als de consument heeft gekozen voor betaling via AfterPay, zal AfterPay een kredietcheck uitvoeren. In dat geval komt de overeenkomst tot stand onder de voorwaarde dat de kredietcheck geen bezwaren oplevert. Mocht  de kredietcheck onverhoopt een negatief resultaat opleveren, dan zal de consument daar na het plaatsen van zijn of haar bestelling over worden geïnformeerd. In dat geval krijgt de consument de gelegenheid om alsnog  een bestelling te doen met gebruikmaking van een andere betaalmethode.


Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1.  Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te annuleren (het herroepingsrecht) gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van  het product door de consument of een door de consument aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, dan wel op de dag na de dag dat de consument of een vooraf door de consument aangewezen derde, niet zijnde de  vervoerder, de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd.
 2.  Het herroepingsrecht geldt niet voor beenmode en lingerie waarvan de consument de verzegeling van de verpakking heeft verbroken.
 3.  Indien de consument gebruik wil maken van zijn of haar herroepingsrecht, dient hij dit binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedenktermijn aan It`s a Hard Life te melden. Hiervoor kan de consument gebruikmaken van  de bijgeleverde retourbon en deze retourbon ingevuld binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de gehele bestelling retourneren aan It`s a Hard Life. De consument kan ook op iedere andere wijze binnen de in lid 1  van dit artikel bedoelde termijn aan It`s a Hard Life laten weten dat hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, bijvoorbeeld door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze  (bijvoorbeeld per post of e-mail). Vervolgens zal hij de producten – compleet en voor zover redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking met aangehecht prijskaartje aan It`s a Hard Life dienen te retourneren,  conform de door It`s a Hard Life verstrekte instructies op de website.
 4.  De consument dient de producten zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de in lid 2 bedoelde melding aan It`s a Hard Life terug te zenden, bij voorkeur vergezeld van de ingevulde retourbon.
 5.  It`s a Hard Life biedt de consument ook de mogelijkheid om de producten die in de webshop zijn besteld te ruilen of te retourneren bij het in artikel 2 genoemde adres. De consument dient in dit geval binnen 14 dagen na  ontvangst van de gehele bestelling de producten af te leveren vergezeld met de ingevulde retourbon.
 6.  Tijdens de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij of zij zal de producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat redelijkerwijs  nodig is om te kunnen beoordelen of hij of zij de producten wenst te behouden. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de consument het product slechts dusdanig mag gebruiken en inspecteren zoals hij of zij dat in een winkel  zou doen.
 7.  De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan op grond van lid 6.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1.  Indien de consument gebruikmaakt van het herroepingsrecht, kan de consument de producten retourneren via vestigingsplaats van It`s a Hard Life of een PostNL Pakketpunt. In beide gevallen betaalt de consument geen  kosten voor de retourzending. De consument dient ervoor te zorgen dat de bij de PostNL Pakketpunt afgegeven producten deugdelijk zijn verpakt en correct zijn geadresseerd. De consument kan er ook voor kiezen om de  producten op een andere wijze terug te sturen. In dat geval is de consument zelf verantwoordelijk voor de kosten van verzending.
 2.  Indien de consument de koopprijs voor het product reeds betaald heeft, zal It`s a Hard Life onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot herroeping alle van de  consument ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten, terugbetalen. Indien de consument echter bepaalde producten wil behouden en dus slechts een deel van de bestelling met gebruikmaking van het  herroepingsrecht wil retourneren, worden de verzendkosten niet vergoed.
 3.  It`s a Hard Life gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt bij zijn of haar bestelling, tenzij de consument instemt met een andere methode. Deze terugbetaling is kosteloos.
 4.  Tenzij It`s a Hard Life aanbiedt het product zelf af te halen, mag It`s a Hard Life wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij of zij het product heeft teruggezonden,  waarbij het eerste tijdstip steeds zal gelden.


Artikel 8 - De prijs

 1.  Als in het aanbod is aangegeven dat de vermelde prijzen een beperkte vermelde geldigheidsduur hebben, dan worden de prijzen van de door It`s a Hard Life aangeboden producten tijdens die beperkte geldigheidsduur  niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2.  Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3.  De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.


Artikel 9 - Garantie

 1.  Een door It`s a Hard Life, haar fabrikant of haar importeur als garantie aangeboden regeling doet niet af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de  verplichtingen van It`s a Hard Life ten opzichte van It`s a Hard Life kan doen gelden op grond van de wet of de overeenkomst.
 2.  It`s a Hard Life staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de  totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 3.  It`s a Hard Life staat evenwel niet in voor gebreken die na de levering van de producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de  consument of een derde aan het geleverde heeft aangebracht. Evenmin staat It`s a Hard Life in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.


Artikel 10 - Levering en uitvoering

 1.  It`s a Hard Life zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij uitvoering van bestellingen van de producten.
 2.  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan It`s a Hard Life kenbaar heeft gemaakt.
 3.  Met inachtneming van wat hierover in artikel 4 van deze voorwaarden is vermeld, zal It`s a Hard Life zich tot het uiterste inspannen om geaccepteerde bestellingen binnen de volgende termijnen te leveren, tenzij een  andere leveringstermijn bij een artikel wordt gecommuniceerd:
   •  1 werkdag voor producten die op werkdagen vóór 16:00 uur besteld zijn;
   •  2 werkdagen voor producten die op werkdagen ná 16:00 uur besteld zijn;
   •  producten die in het weekend besteld zijn, worden in beginsel op dinsdag geleverd;
   •  indien een consument ervoor heeft gekozen om de producten op locatie op te halen, geldt een uiterlijke leveringstermijn van 7 werkdagen.
 4.  Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval in ieder geval  het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 5.  In geval van ontbinding conform het vorige lid zal It`s a Hard Life in ieder geval gehouden zijn het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, te restitueren.


Artikel 11 - Overig
 1.  Als een onderdeel van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige delen van de algemene voorwaarden en deze overige delen behouden dus  onverminderd kun kracht.
 2.  Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze voorwaarden, moeten schriftelijk tussen It`s a Hard Life en de consument worden vastgelegd.
 3.  Voor promotiecodes geldt dat slechts het gebruik van één promotie per persoon, per bestelling is toegestaan. Vouchers en cadeaubonnen kunnen niet met korting worden aangeschaft. Het is niet toegestaan om meerdere  promotionele codes in combinatie te gebruiken.


Artikel 12 - Toepasselijk recht
De overeenkomsten tussen It`s a Hard Life en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, worden beheerst door Nederlands recht.
Warning: Unknown: open(/tmp//sess_ta9m326ma44plclau5ej7gfba3, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0 Warning: fwrite(): 58 is not a valid stream resource in /var/www/vhosts/itsahardlife.nl/httpdocs/system/library/log.php on line 10 Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp/) in Unknown on line 0 Warning: fwrite(): 58 is not a valid stream resource in /var/www/vhosts/itsahardlife.nl/httpdocs/system/library/log.php on line 10